1-استاد مصطفی اسماعیل

2-استاد محمد صدیق منشاوی

3-استاد شحات محمد انور

4-استاد عبدالباسط عبدالصمد

5-استاد محمود شحات انور

 

و اما مجموعه تحلیل حرفه ای ...

 

1-بخش اول - استاد مصطفی اسماعیل


2-بخش دوم - استاد محمد صدیق منشاوی


3-بخش سوم - استاد شحات محمد انور


4-بخش چهارم - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد


5-بخش پنجم - استاد محمود شحات انور